სამართალი
ომბუდსმენი მოითხოვს

ombudsmeniომბუდსმენის თქმით, საქართველოს სასჯელაღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საქმეთა სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში არსებულ თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში უნდა მოწესრიგდეს ადვოკატსა და პატიმარს შორის პირადი შეხვედრისა და შესაბამისი ინფრასტურქტურული საკითხები.

სახალხო დამცველი ამ მოთხოვნით სასჯელაღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საქმეთა მინისტრს რეკომენდაციით მიმართავს.